Natalis Haft

Prawo do zwrotu

Składanie reklamacji
W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Formularz zwrotu/reklamacji
  Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.2.Odesłanie produktu
  Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią dokumentu zakupu.

  3. Wysyłka
  Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
  Natalia Nazaruk
  ul. Kasztelańska 34
  83-311 Goręczyno

  Uwaga! Przed wysyłką skontaktuj się z właścicielką Sklepu: [email protected]

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami:

Natalia Nazaruk
ul. Kasztelańska 34
83-311 Goręczyno

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria.

Uwaga! Przed wysyłką skontaktuj się z właścicielką Sklepu: [email protected]

Poniżej fragment regulaminu dotyczący reklamacji oraz odstąpienia od umowy:

 

6. REKLAMACJA

1. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.

2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

4. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej:

a)     imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

b)     informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;

c)     informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową;

d)     żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA

 

1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:

a)     obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,

b)     polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego Produktu przed upływem 14 dni na adres Sprzedawcy.

8. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.